റീജിയണല്‍ കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി, എറണാകുളം

 

സർക്കാർ  ഉത്തരവ് ജി.ഒ(ആർറ്റി )562/79/ആഭ്യന്തരം തീയതി 14/03/1979 അനുസരിച്ച് എറണാകുളം ലബോറട്ടറിയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുകയും 1989-ല്‍ പ്രവർത്തനം  ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ സാമ്പിളുകളാണ് എറണാകുളം ലബോറട്ടറിയില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

Mobile Menu