മുന്‍ ചീഫ് കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനര്‍‌മാര്‍

 

പേര് കാലഘട്ടം  
 ശ്രീമതി.വി.സി.തങ്കമണി  2015 - 2017  
 ഡോ.എന്‍.ജയശ്രീ  2014 - 2015
 ശ്രീ.കെ.ജി.ശിവദാസന്‍  2010 - 2014
 ശ്രീമതി.ആര്‍.ഗീത  2005 - 2010
 ശ്രീമതി.എം.കെ.രമണി  2002 - 2004
 ഡോ.എ.കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി   1993 - 2001
 ശ്രീമതി.എ.ഹൈമവതി അമ്മ   1991 - 1993
 ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണപിള്ള  1974 - 1991
 ശ്രീ.പി.എസ്.നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍  1960 - 1974

Mobile Menu