അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്‍ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍ എന്നിവരുടെ പേര് അഡ്രസ്സ്

 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീമതി. അമ്പിളി റ്റി. എസ്.

കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി, 

തിരുവനന്തപുരം :

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. യുറേക്ക എം.ആര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്‍ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. ഇന്ദുലേഖ എ. വി.

 

റീജിയണല്‍ കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി ,

എറണാകുളം:

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി.വിന്ദുകല.കെ.റ്റി ,

അസിസ്റ്റന്റ്‍ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ബാബു.പി.പി

റീജിയണല്‍ കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി ,

കോഴിക്കോട്:

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ.മുഹമ്മദ് അസ്ലം.എന്‍

അസിസ്റ്റന്റ്‍ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.സജിനേഷ്.പി.പി.

Mobile Menu