സി.എം.ഒ. പോർട്ടൽ ചാർജ്ജ് ഓഫീസറുടെ വിവരങ്ങൾ

 

ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. അമ്പിളി റ്റി. എസ്.(PEN-594927)

ജോയിന്‍റ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ (ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്),

കെമിക്കല്‍ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി,

തിരുവനന്തപുരം.

മൊബൈൽ നമ്പർ

+91-9072808927

ലാൻഡ് ഫോൺ

0471-2461568.

സന്ദർശന സമയം

വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ നാലു മണി വരെ.

 

Mobile Menu